Бившият изпълнителен директор на Електроенергийният системен оператор Иван Йотов поиска право на отговор във връзка с излъчения в "По света и у нас" откъс от интервю с финансовия директор на дружеството в момента Гергана Терзийска. Йотов оспорва констатациите на Агенцията за държавна финансова инспекция, в които се твърди, че дружеството незаконно е изхарчило 14 млн. лева заради липсата на обществена поръчки по договор за застраховане и по договор за телекомуникационна услуга.

Неговата позиция е:

Изложени са неверни твърдения, с цел да бъде манипулирано общественото мнение, като са направени внушения за виновност, а именно, че дружеството е изхарчило незаконно над 14 милиона лева. Единствено след решение на компетентния български съд може да се твърди дали са извършени или не закононарушения. ЕСО е спазило реда на закона и е удължило действието на застраховка имущество със ЗАД "Енергия" на основание чл. 12 от ЗОП (отменен) - договор със свързано предприятие, каквито към онзи момент се явяват ЕСО и Енергия. Всички действия са съгласувани своевременно с БЕХ и КЕВР, тъй като съгласно лицензията на ЕСО, при липса на застраховка на активите му, дружеството дължи глоба 10% от годишния оборот, тоест приблизително 60 млн. лева. Независимо от липсата на задължение по ЗОП, "предишното ръководство" паралелно е провело и открита процедура и е избрало нов изпълнител. Договорът за наетата линия, осигуряваща непрекъснат обмен на данни за управление на електроенергийните системи на България и Гърция, също е невъзможно да бъде прекратен, тъй като ЕСО не получи съдействието на гръцкия оператор за провеждане на съвместна обществена поръчка по ЗОП. При прекъсване обменна на данни, по силата на споразумение за членство в ENTSO-е, санкцията за България и за Гърция е по 2,5 милиона евро. И към настоящия момент, ЕСО все още извършва плащания по същия договор, без проведена обществена поръчка. Тъй като заключението на АДФИ е, че няма установени вреди и нецелево разходвани средства, очаквам настоящото ръководство да предприеме необходимите действия за публично разграничаване от поредния опит за клевета и уронване престижа на дружеството, какъвто представлява коментарът на г-жа Терзийска.