В Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе писменият изпит по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 03/29.01.2019 г. конкурс за заемане на 28 длъжности за „младши съдия“ в окръжните съдилища.

На изпита се явиха 594 кандидати, като допуснати бяха всички 711 кандидати подали заявление за участие в конкурса. В 9 ч, в присъствието на членовете на двете конкурсни комисии, бяха изтеглени казус от гражданско-правните науки, казус от наказателно-правните науки и тест по Право на Европейския съюз и областта на правата на човека.

От явилите се кандидати, 162 предадоха в запечатан плик отговори по казуса от гражданско-правните науки, а 431 – по казуса от наказателно-правните науки.

Кандидатите получили оценка от писмения изпит над 4,50, ще бъдат допуснати до устен изпит.