Около 85 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел следва да подадат декларации за действителните си собственици до 31 май, съобщи Агенцията по вписванията.

Подаването на тези декларации стана необходимо, по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

От началото на февруари са подадени 64 декларации. От подалите лица, само 14 са били реално задължени.

Съгласно закона, фирмите, които не следва да подават такива декларации са: еднолични търговци и еднолични акционерни дружества, еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица, които притежават до 25% от капитала, както и събирателни дружества със съдружници физически лица, освен, ако действителните собственици не са различни от вече вписаните.

Заявяването на информацията за действителни собственици има декларативен характер и като част от базата данни на търговския регистър е публична и всеки има право на свободен и безплатен достъп до нея.