Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд срещу Елисавета П.- бивш директор на 166-то СУ „Васил Левски” в гр. София, за умишлена безстопанственост по отношение на повереното й имущество, съобщиха от прокуратурата.

София

Елисавета П. е предадена на съда за това, че в периода от 09.04.2013 г. до 07.06.2013 г. в гр. София, като длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б от НК, орган на управление - “директор” на 166 СУ “Васил Левски”, умишлено не е положила достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното й имущество, като е разпоредила плащане по три броя фактури за извършени строително-монтажни работи. По този начин е нанесла значителна щета за бюджета на 166-то СУ „Васил Левски” в размер на 23 435,08 без ДДС или 28 122,10 лева с ДДС.

Елисавета П. заемала длъжността „директор“ на 166-то СУ „Васил Левски”, гр. София през периода от 01.09.2006 г. до 19.01.2015 г. В това си качество се явявала третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към кмета на Столична община.

Поради необходимост от ремонт на училищната сградата, по разпореждане на Елисавета П. на 26.03.2013 г., на Портала за обществени поръчки на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки, била публикувана публична покана с предмет „Ремонт покривна конструкция, подмяна дограма частично, ремонт ученически кабинети, коридори, стълбища и баня със съблекалня (жени) в 166-то СУ „Васил Левски“.

Обявеният критерий за оценка на офертите бил „икономически най-изгодна оферта”, а прогнозната стойност на поръчката била 264 000,00 лв. без ДДС.

По отправената публична покана оферти подали 5 фирми.

Съгласно Протокол от 03.04.2013 г., на назначената комисия по проверка на документацията, одобрен от Елисавета П.,четирима от петте участника в процедурата били отстранени поради липса на част от изискуемите документи.

При извършената в последствие проверка от Агенцията по държавен финансов контрол (АДФИ) е установено, че в представената от отстранените участници документация са фигурирали всички изискуеми документи и отстраняването им от процедурата е незаконосъобразно.

До участие била допусната само една фирма, която била предложилa цена за изпълнение на поръчката 229 137,71 лв. с ДДС.

На 09.04.2013 г., бил подписан договор с посочената фирма за извършване на ремонт на покривната конструкция, частична подмяна на дограма, ремонт на ученически кабинети, коридори, стълбища и баня със съблекалня за жени в 166-то СУ „Васил Левски“.

При изпълнение на строително-монтажните дейности Елисавета П. не упражнила дължимия контрол и въпреки, че били налице разминавания между фактурираните и реално извършени дейности, тя одобрила плащане по 3 бр. фактури на обща стойност 229 137,71 лв. с включен ДДС.

Разликата между реално извършени и отчетени строително-монтажни работи възлизала на 28 122,10 лева с ДДС и това се явява причинена щета от извършеното престъпление.

За престъплението по чл. 219 ал.3 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода от две до осем години , като съдът може да постанови и лишаване от право да се заем определена държавна или обществена длъжност.

Спрямо Елисавета П. е взета мярка за неотклонение „подписка“.