Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество при бедствия, като основа за водене на преговори, съобщиха от правителствената пресслужба. Проектът на споразумение се предлага от българска страна.

Очаква се споразумението да бъде подписано в периода 25-26 юли 2019 г. в Подгорица.

Сключването на споразумението има за цел да осигури обща правна рамка за осъществяване на сътрудничество в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и да определи условията и реда за оказване на доброволна помощ между правителствата на Република България и Черна гора в случай на бедствие на територията на някоя от тях.

Компетентните органи за прилагане на споразумението са министерствата на вътрешните работи на двете държави. В проекта на споразумение са предвидени следните форми на сътрудничество: оказване на доброволна помощ в случай на бедствие или заплаха от настъпването му; обмен на информация, отнасяща се до превенцията, готовността и реагирането при бедствия; снабдяване на спасителните екипи с оборудване; организиране и провеждане на съвместни експертни срещи, семинари, конференции и учения; обмен на опит и добри практики; организиране на обмен и обучения на експерти; съвместно планиране, разработване и изпълнение на проекти и научни разработки в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия и др.

Предвижда се споразумението да се сключи за неопределен срок и да влезе в сила от датата на получаване на последното от уведомленията, с които страните се известяват взаимно за изпълнението на съответните си вътрешноправни процедури, необходими за тази цел.