Кредитирането между фирмите се увеличава, показват данните на БНБ за първите шест месеца на годината. Централната банка излезе с данни за общият външен дълг.

Според данните вътрешнофирменото кредитиране е двойно по-голямо от това на банките и държавното управление и вече надхвърля 13 млрд. евро. Увеличението спрямо края на декември е 661 млн. евро.

Единствената задлъжнялост, която намалява, е тази на държавата и банките. Дългът на държавното управление е 5,4 млрд.евро, което е намаление с 99,5 млн. евро спрямо декември 2018 г.. Намалява и дългът на банките.

Като цяло обаче външната задлъжнялост се увеличава и Брутният вътрешен дълг достига до 34 млрд. евро, което е над половината от БВП на страната.

По-голяма част от дълга е с дълъг период на падеж. Дългосрочните задължения достигат до 25,7 млрд. евро, а краткосрочните са 8,3 млрд. евро.