"Червената стена" е сред одобрените четири български биосферни резервата от ЮНЕСКО. Това стана факт на 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата "Човекът и биосферата". С разширяването на територията на съвременните биосферни паркове се създават условия в управлението им да се присъединят не само представители на държавната и местна власт, но и на обществото и бизнеса.

Биосферен парк "Червената стена" бе първият в страната с избран през април тази година Консултативен съвет от 28 представители на държавната и местната власт, на научни институти, Българската православна църква, неправителствени организации и бизнеса в района на община Асеновград.

Обявяването на територията за биосферен резерват като част от световната мрежа носи престиж и признание, реклама и атрактивност на региона и на страната.