Европейската комисия съобщи днес, че е решила да предяви искове пред Съда на ЕС срещу България, Финландия и Гърция за това, че не са я уведомили или са направили само частично уведомяване за националните мерки за прилагане на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране.

Държавите в ЕС трябваше да въведат директивата в националното си законодателство до 18 септември миналата година. Комисията ще поиска Съдът да наложи дневна санкция от 14 089,60 евро на България, 7739,76 евро на ден на Финландия и 31 416 евро на Гърция, от датата на постановяване на съдебното решение до момента, в който директивата бъде напълно въведена.

Производствата срещу България, Финландия и Гърция за установяване на нарушение започнаха през ноември миналата година, а през юли тази година в рамките на тези производства бяха изпратени мотивирани становища.

България и Гърция не са уведомили комисията за приемането на мерките, необходими за прилагането на директивата.

Конкуренцията за морското пространство - за съоръжения за възобновяема енергия, корабоплаване, риболов, водни култури и други видове употреба - подчерта необходимостта от съвместно и по-съгласувано управление на водите в Европа, уточнява ЕК. Морското пространствено планиране действа в трансграничен и междусекторен план, за да осигури ефикасно, безопасно и устойчиво осъществяване на човешките дейности в морето, допълва комисията.