Той ще следи за трансгранични социални измами на пазара на труда.

Той ще има статут на агенция и ще започне работа през 2019 г. със 140 служители от всички държави членки. Европейският орган на труда ще предоставя на гражданите и предприятията информация за работа, стажове и обучения в другите държави от ЕС. Той ще следи за координирането на системите за социална сигурност при командироването на работници. Ще посредничи и при трансгранични спорове.

Мариан Тейсен - еврокомисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност: Европейският орган по труда цели да засили сътрудничеството между страните, които изпращат и страните, които приемат командировани работници като подобри обмяната на информация между държавите членки. Тя ще подкрепя инспекциите по труда и агенциите за социалното осигуряване и ще посредничи при споровете между националните власти.