Инспекторатът към Висшия съдебен съвет ще прави проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи. Това реши парламентът с приети текстове от промените в Закона за съдебната власт на второ четене.

Според новите текстове Инспекторатът ще извършва проверки на имуществените декларации на магистратите, проверки за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.

Инспекторатът ще трябва да изготви годишна програма за планови проверки и годишен доклад за дейността си, който ще представя на пленума на ВСС. Инспекторатът ще трябва да публикува годишния си доклад на интернет страницата си.

С промените беше увеличен и броят на администрацията на Инспектората.

Депутатите задължиха административните ръководители на органите на съдебната власт да предоставят информация на главния инспектор и инспекторите за действията, които са предприели по всеки сигнал или предложение, изпратен до тях от Инспектората.

Депутатите въведоха още едно изискване към членовете на ВСС, според което член на съвета не може да е лице, спрямо което е установен конфликт на интереси с влязло в сила решение по-малко от една година преди избора.

Според новите текстове Пленумът на ВСС ще трябва да създава и поддържа електронен публичен регистър на всички проекти, които имат за предмет функционирането на органите на съдебната власт, изпълнявани от професионални организации на съдии, прокурори и следователи.