Производството на топлинна и електрическа енергия от биомаса ще намали замърсяването на въздуха и използването на нефтени продукти, ще ограничи износа на дървесина и ще намали зависимостта не от вносни енергийни ресурси. Това предвижда Националният план добив на енергия от горска биомаса, финансиран по проект „Регионални политики за устойчива бионерегия", който се обсъжда във Варна. Реалното му изпълнение започва от следващата година.