Във връзка с публикации за продължителни аварии по топлопреносната мрежа във Велико Търново и влошено качество на топлоподаването, Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ изиска от ръководството на "Топлофикация ВТ" АД спешно да предостави изчерпателна информация за причините за възникналите проблеми и за предприеманите мерки за тяхното отстраняване, съобщиха от КЕВР.

В двудневен срок дружеството трябва да предостави на Комисията обобщена информация и всички необходими справки по случая. Дружеството трябва да посочи също така статистика за постъпилите и заведени жалби и телефонни сигнали за декември 2018 г. и януари 2019 г., както и доказателства за изпълнение на задълженията на дружеството за уведомяване на клиентите за възникналите аварии и за срока за тяхното отстраняване.

"Топлофикация ВТ" трябва да предостави в регулатора и информация за отстраняването на авариите в срок до 48 часа, а ако това не е направено - за мерките за компенсиране на засегнатите клиенти на дружеството. Дружеството трябва да информира и за предприетите мерки, сроковете за отстраняването на авариите, както и планираните дейности за минимизиране на причините за тях.

При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, енергийният регулатор ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.