През 2017 г. КЗК е образувала общо 1117 производства, от които 139 по Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/, 9575 по Закона за обществените поръчки и 21 - по Закона за концесиите. Парламентът прие годишния доклад за дейността на комисията за 2017 г.

Констатираните нарушения за отчетния период, свързани с нелоялната конкуренция, най-често са недобросъвестно поведение, противоречащо на общата забрана за нелоялна конкуренция. Следват нарушения, свързани с имитация и заблуждаваща реклама. Постановени са няколко решения по новата забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.

Приоритетите на КЗК през 2017 г. са били да гарантира защитата и устойчивото развитие на пазарите и свободната стопанска инициатива. Комисията е положила съществени усилия за повишаване ефективността при контрола върху концентрациите на предприятия. През отчетния период приетите от антимонополния орган определения и решения са общо 1445 /с 302 повече от 2016 г./, от които 847 решения и 598 определения. КЗК е наложила глоби и имуществени санкции в размер над 12,5 млн. лв.