Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на изпълнителния директор на „Български пощи“ ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД от служба по трудова медицина”. Според КЗК от протокола от работата на оценителната комисия е видно, че същата не е изложила кратко описание на предложенията на участниците по показател К2 от техническите оферти.

Оценяването е извършено, като е изготвена таблица за оценка на техническите предложения по показателя, за които, съгласно предварително оповестената методика, не е предвидена оценка нула „0”. Липсата на кратко описание на предложенията на участниците, съответно мотиви за поставените оценки, възпрепятства КЗК да упражни контрол по законосъобразност на действията на конкурсната комисия и акта за класиране на възложителя.

В тази връзка КЗК приема, че комисията е издала протокол, от който не става ясно въз основа на какви доказателства от офертите на участниците е достигнала до определения брой точки, което е в нарушение на принципа за прозрачност и равнопоставеност при провеждането на процедурите по ЗОП.

На следващо място КЗК установи, че незаконосъобразно комисията е оценила техническото предложение на жалбоподателя ЗФ „Здраве“ АД с 0 точки, доколкото в методиката за оценка няма стъпка, за която се присъждат нула „0” точки. Нарушението е съществено и представлява самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения в подадените оферти при спазване на мотивите в решението.