Медицинските бележки за извинение на отсъствие от училище вече задължително и с номер на амбулаторен лист. За това са се договорили просветното и здравното министерство.

Бележката трябва да е подписана, подпечатана, с написана диагноза и код на заболяването. Отсъствие след болничен престой ще се удостоверява от лекар в болницата или от личния лекар, но вместо номер и дата на амбулаторния лист, ще се посочва номер и/или дата на епикризата. Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в амбулаторния лист.