Минималната работна заплата да скочи със 100 лева за две години. Това предвижда Националната стратегия за намаляване на бедността, която е публикувана за обществено обсъждане на страницата на Министерството на труда и социалната политика. Според плана за действие това ще допринесе за мотивацията на работната сила и по-конкретно на най-нискодоходната група.

Основната цел на стратегията е да се повиши жизненото равнище хората с най-малки месечни възнаграждения в страната и да се намали риска от бедност сред работещите.

В бюджета за следващата година е заложено минималната работна заплата да скочи от 510 на 560 лева. За 2020 година правителството предвижда минимумът да стигне 610 лева, а към края на мандата на правителството да стъпи на 650 лева.

Така според властта ще се насърчи търсенето на работа и задържането на трудовия пазар. По план средната работна заплата трябва да стигне 1 500 лева след 2 години. Официалната статистика сочи, че през септември тази година е била 1 135 лв.

Стратегията отчита още, че България е сред държавите, в които рискът от бедност за населението е над средното равнище за ЕС. Миналата година близо 39% от българите са били в риск от бедност и социално изключване. Равнището на бедност у нас е било над 23%. Делът на бедните сред заетите лица във възрастовата група 18-64 години е стигнал до 10.0%. Ето защо правителството си поставя за цел до 2020 година да намали броя на живеещите в бедност с 260 хиляди души.

Това, според управляващите, ще стане стъпка по стъпка. За догодина сред икономическите цели на властта растежът на Брутният вътрешен продукт да се повиши до 3.7% заради по-добрите публични инвестиции и публично потребление. Очаква се ръстът на общите инвестиции в основен капитал да достигне 9.5%. Предвидено е броят на заетите през 2019 г. да се повиши с 0.3%. А коефициентът на безработица се очаква да се понижи до 4.8%

Очаква се на пазара на труда да има все по-малко хора, най-вече заради намаляването на населението в трудоспособна възраст.