Над 3500 дка са залесени в Северна България през 2016 година. В разсадниците на Северноцентралното държавно предприятие – Габрово са произведени 600 000 фиданки, предимно широколистни - топола, цер, благун, дъб, липа, планински и полски ясен. В държавните горски територии на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград са изградени общо 215 квадратни метра противоерозионни съоръжения за укрепване. Създадени са нови и са поддържани стари 138 хиляди метра противопожарни ивици и 35 500 метра лесокултурни прегради.

Русе