Над 30 проверки на строителни обекти в столицата са извършили инспекторите от дирекция "Контрол" на ТД на НАП София в рамките на стартирала през октомври национална кампания. Последните две проверки са съвместно с Главна инспекция по труда (ГИТ), с акцент идентифициране и санкциониране на най-рисковите обекти, като се използват обединения ресурс и източниците на информация и на двете институции.

В хода на проверките се прави съпоставка на броя на наетите лица, установените при проверките такива, декларираните с осигурителните декларации данни, платените данъци и осигуровки и др. Обект на мерките са и подизпълнители, осигуряващи работници за проверяваните строителни обекти.

След извършване на проверка на място, инспекторите съпоставят данните по подадените задължителни данъчно-осигурителни декларации, внасят ли се осигурителните вноски на работниците в срок, както и има ли нарушения на данъчното законодателство. За неподадени в срок декларации и за невнесени осигурителни вноски данъчните инспектори съставят съответните актове за установени административни нарушения.

Строителството е един от рисковите браншове по отношение на спазването на осигурителното и данъчно законодателство. Наблюдава се и ръст на заетостта в бранша - по данни на НСИ той е 7% към края на второто тримесечие на тази година спрямо същия период на 2017 г.

Спазват ли се изискванията за безопасност на строителните обекти?

Спазват ли се изискванията за безопасност на строителните обекти?

Днес отбелязваме световния ден на безопасността при работа. Работниците на строителни обекти масово не спазват изискванията за безопасни условия на тр...