Те са свързани с прилагането на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и създаване на възможност за полагане на извънреден труд от служители на МВР.

Предлага се промяна, която дава възможност продължителността на работното време по трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да е 8 или 4 часа.Така ще може коректно да се изчисляват и дължимите възнаграждения и осигурителни вноски. Предлага се да се предвиди допустимост по изключение за полагане на извънреден труд при извършване на определени работи от служителите на МВР, свързани с професионалните им задължения.