Основен проблем пред предприятията е несигурната икономическа среда и липсата на достатъчно кадри.

Влошаване на бизнес климата у нас през август, отчитат от Националния статистически институт. По данни на статистиката стопанската среда се оценява като неблагоприятна от различните браншове - промишленост, строителство и услуги. Две са основните причини за влошените показатели спрямо месец по-рано - липсата на работна ръка и несигурната икономическа среда.

За първи път при промишлеността - несигурната икономическа среда изпреварва като фактор липсата на работна ръка. От компаниите в бранша очакват продажните цени в сектора да се запазят на сегашните нива поне още три месеца.

При строителството негативните тенденции са още по-високи. Показателят бизнес климат там спада с 5,1 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на фирмите им. Прогнозите за строителната активност също са определени като "резервирани".

Негативни оценки бизнесът дава и за сектор "услуги".