Новосформираната прокурорска колегия на ВСС ще заседава всяка сряда. Това решение беше взето на първото й заседание. Висшият съдебен съвет беше разделен на две колегии с промените в Конституцията и Закона за съдебната власт.

Заседанията на прокурорската колегия ще бъдат председателствани от главния прокурор.
До 31 май трябва да са готови правилата, по които ще работи колегията. В работната група, която ще изготвя правилата, са Елка Атанасова, Юлияна Колева и Незабравка Стоева.
Към прокурорската колегия ще има поне две комисии - по атестиране и по етика.