Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Марков” във Варна ще бъде база за обучение на специализанти по медицина. Здравното заведение получи най-високата акредитационна оценка „Отличен“ за учебната практика и следдипломния стаж на студентите с бакалавърска степен от професионалните направления „Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински лаборант“ и „Рентгенов лаборант“.

Варна

Там практическо обучение ще могат да провеждат и студенти с магистърска степен в направленията „Медицина“ и „Управление на здравните грижи“. С отлична оценка е оценен потенциалът на болницата за следдипломно обучение на лекари по специалностите „Гастроентерология“, „Лъчелечение“, „Медицинска онкология“, „Образна диагностика“, „Обща и клинична патология“, „Хирургия“, „Анестезиология и интензивно лечение“. Първите специализанти в болницата вече започнаха практическото си обучение в отделенията по гастроентерология и образна диагностика.