След продължили 3 години дискусии Министерството на околната среда и водите внася за обсъждане в Министерския съвет поправки в Закона за биоразнообразието. Министър Нено Димов обяви, че се променя философията, като вместо забрани, се залага основно на активни мерки по отношение на "Натура 2000". Така България ще отговори на критиките на Европейската комисия за управлението на мрежата от защитени обекти

Повече от една трета от територията на страната попада в "Натура 2000". На определените за защитени зони не може да се осъществява стопанска дейност, което поражда напрежение между местните хора и природозащитните организации.

Досега данните и наблюденията въз основа на които определена територия е получавала защитен статут не са били проверявани от никого. Ако се възприемат предложенията на екоминистерството, ще се въведе задължителна проверка на тези данни.

Нено Димов, министър на околната среда и водите: Всяка организация, която ползва публични средства за набиране на първични данни, правене на анализ, ще има задължението тези данни и анализи да бъдат достъпни през начин ,който тя намери за добре за широката общественост.

Министър Димов не се ангажира с прогнози колко от защитените зони ще отпаднат от обхвата на мрежата.

Нено Димов, министър на околната среда и водите: Когато има възможност след приемането на този закон да има достоверна информация и проверена ще даде шанс на всичко, което е сбъркано да бъде коригирано.

Променя се и мястото, където ще бъдат вземани решенията за конкретните територии. Досега решаваше държавата. С поправките в закона се предлага силна децентрализация, като по статута на съответните територии ще се произнасят местните власти, бизнеса, както и неправителствени организации, но само ако са регистрирани на местно ниво. Плановете за управление на защитени зони ще се приемат от общините.