Правителството прие решение за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждането на лот 3.1 от автомагистрала "Струма", съобщи пресцентърът на кабинета.

Терените се намират в землищата на селата Зелен дол, Покровник, Мощанец, Церово и Градево и гр.Симитли в област Благоевград. Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция "Пътна инфраструктура". Решението на правителството може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

С други две решения бяха учредени безсрочно право на строеж и безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии, без промяна на предназначението на територията. Терените се намират в землището на с. Кабиле, община Тунджа.

Безсрочното право на строеж и сервитутът са в полза на "ЕВН България електроразпределение" - Сливен, за изграждане на стълб за въздушен електропровод 20 kV и за изграждане и обслужване на подземен кабел за обект "Кабелна електропроводна линия CH 20 kVТ. За получените права дружеството ще заплати нормативно определените такси.