Парламентът избра четирима членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

В състава на комисията влизат Ваня Донева (предложена от председателя на Комисията за финансов надзор), Ирена Михайлова (предложена от управителя на Българската народна банка), Радослав Йорданов (предложен от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители) и Стефан Белчев (предложен от министъра на финансите). Мандатът им е четири години.

Всички кандидати притежават необходимото образование, професионален опит и публична репутация да заемат длъжността член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, се посочва в доклада на Комисията по бюджет и финанси.