Парламентът прие на първо четене новия Законопроект за киберсигурността. Той е изцяло нова правна рамка в областта и е свързан с борбата с кибератаките.

С окончателното му приемане ще има цялостна система на координация между институциите и правила за докладване на инциденти, засягащи административните органи и доставчици на цифрови услуги на национално равнище и между страните в Евросъюза.

Със закона се създава нов орган - Съвет по киберсигурност, като нещатен консултативен орган към Министерския съвет.Създава се Национално звено за контакти. Предвиден е и Национален координатор по киберсигурността.

В Министерския съвет обсъждат мерки срещу киберсигурността

В Министерския съвет обсъждат мерки срещу киберсигурността

На редовно заседание, правителството ще обсъди проект на Закона за киберсигурността.

Необходимостта от нов закон е аргументирана с факта, че киберсигурността е регламентирана в редица закони, но не е систематизирана и не отговаря в пълна степен на новите предизвикателства.

Законът цели да подобри и доверието на гражданите и бизнеса в онлайн средата, както и да създаде възможност за по-пълноценно използване възможностите на цифровия свят – социални медии, електронно правителство, електронно обучение и електронно здравеопазване.

С приемането на закона се цели координация между институциите, както и правила за докладване на инциденти в киберсигурността, засягащи административните органи и доставчиците на цифрови услуги.