Парламентът прие на второ четене допълнение на Гражданския процесуален кодекс. То е свързано с нова глава, която регламентира създаването на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки.


Издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки може да се иска преди предявяване на иска от компетентния да разгледа спора по същество първоинстанционен съд, както и след съставянето на автентичния акт от компетентния първоинстанционен съд.

Във всяко положение на делото до приключване на съдебното производство ищецът може да иска от съда, пред който делото е висящо, да издаде европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки, записаха депутатите.

Определението на съда, с което се отказва изцяло или частично издаването на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки, подлежи на обжалване с частна жалба.

Народното събрание продължи работата си с второто четене на промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.