Парламентът прие промени в Закона за туризма на второ четене. Промените са във връзка с транспониране на европейска директива за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, и хармонизирането на българското законодателство с това на останалите държави от ЕС по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Разписани са по-обстойно правата на пътуващия и на туроператора. Променят се и обезщетенията при неизпълнение на задълженията.

© Архив / БТА

Министерството на туризма ще е Централно звено за контакт с останалите държави от ЕС във връзка с предоставянето на туристически услуги. Увеличава се срокът за категоризиране от кметовете на общините - от два на три месеца. Предвижда се възможност за проверки от длъжностни лица от Министерството на туризма на лица, извършващи туристически услуги - както на обектите, така и на дейността. Увеличава се горната граница на имуществените санкции - от 1000 на 3000 лв. Въвежда се санкция в двоен размер при повторност на нарушението.

Въведена е конкретизация на типовете и видовете хотели, както и за заведения за хранене и развлечение.

Правоспособност за упражняване на професиите екскурзовод, планински водач и скиучител ще могат да придобиват не само български граждани, но и граждани на държава - членка на ЕС, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.