Замърсяване на река Дунав при Русе констатираха екоинспекторите. При извънредна проверка след сигнал е установено, че в реката се изливат оцветени води от завода "Българска хлебна мая", а в района се носят неприятни миризми.

Русе

При оглед на кейовата алея е констатирано, че отвеждащият колектор, който се намира извън територията на площадката, е разбит, отпадъчните води се разливат по ската и се събират в най-ниската част, където вече е заблатена площ около 50 кв. м. Взети са проби от отпадните води и до седмица от резултатите трябва да стане ясно какво е замърсяването.

При съвместната проверката на Регионалната екоинспекция, Басейнова дирекция "Дунавски район" и Регионалната лаборатория е установено още, че предприятието е възобновило производствената си дейност без да уведоми за това еконспекцията.

С това е нарушено дадено преди това предписание заради заустване на производствените води в Дунав без предварително пречистване.