Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията към министъра на правосъдието приключи проверката в Агенция по вписванията относно спазването на законовите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организация на работата в Агенцията, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Проверката е разпоредена от министър Цецка Цачева по повод медийни публикации във връзка с изплатените допълнителни възнаграждения на служителите в Агенцията за третото тримесечие на тази годината. Условията за определяне и изплащане на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се уреждат с Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС номер 129 от 26.06.2012 г. и Вътрешните правила за заплатите в Агенцията по вписванията.

Конкретните правила и разработена методика за определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати, въз основа на определените оценки, се посочват в утвърдените от изпълнителния директор на Агенцията Вътрешни правила за заплатите в Агенцията по вписванията.

Започва проверка в Агенцията по вписванията за раздадените бонуси

Започва проверка в Агенцията по вписванията за раздадените бонуси

Инспекторатът към правосъдното министерство започва проверка в Агенцията по вписванията, във връзка с раздадените там бонуси. Докладът ще е готов в кр...

Инспекторатът е установил, че в Агенцията по вписванията се прилагат следните вътрешни правила, имащи отношение към "допълнителните възнаграждения за постигнати резултати": Вътрешни правила за заплатите на АВ, Вътрешни правила за работните заплати на длъжностните лица по регистрация и Вътрешни правила за работните заплати на служителите в АВ, назначени по реда на Постановление на МС от 1996 г.

Трите подзаконови нормативни акта са изготвени от Агенцията и утвърдени от изпълнителния ѝ директор през 2013 г. От тогава досега те са били променяни многократно. Проверяващите са разгледали детайлно и последните промени, утвърдени през тази година от изпълнителните директори Зорница Даскалова и Габриела Козарева.

Последните промени се отнасят до контрола върху поставените оценки на служителите. За първи път е въведено и изискването служителите да са изработили реално поне 1/3 от оценявания период, с което се преодолява старата практиката да получават допълнително възнаграждение служители, които имат реално изработени дни под този срок.

Близо 600 хиляди лева са раздадените бонуси в Агенцията по вписванията

Близо 600 хиляди лева са раздадените бонуси в Агенцията по вписванията

Бонуси между 700 и над 3000 лева са получили служителите на агенцията по вписванията и директора на ведомството за периода, в който Търговският регист...

В заключение в доклада се сочи, че утвърдените изменения на Правилата не са незаконосъобразни, тъй като не противоречат на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Многобройните промени през годините, както и три отделни правила за различните категории служители са оценени от Инспектората като пречка за създаване на трайна и ефективна практика, относно изчисляването на възнагражденията на различните категории служители.

Предвид това в доклада се съдържа следната препоръка към изпълнителния директор на Агенцията: "Да се изготвят единни Вътрешни правила за заплатите в Агенцията по вписванията, касаещи и трите категории служители - служителите на агенцията; длъжностните лица по регистрация по Закона за търговския регистър в дирекция "Длъжностни лица по регистрация" и служителите, назначени по реда на Постановление на МС номер 66/28.03.1996 г., при стриктно спазване на нормативните актове."