Според становището на държавния одитор финансовият отчет не отразява правилно състоянието на дружеството. Не са спазени основни правила при написването му.

Софийският университет получи отрицателно одитно становище от Сметната палата за финансовия си отчет през 2016 г. , съобщиха от държавния одитор. Това е пореден отказ за висшето училище.

"Поради съществеността на отклоненията, описани в Одитен доклад № 0100101917 годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ към 31 декември 2016 г., в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.", категорични са от Сметната палата.


Проверката на одиторите е показала няколко сериозни отклонения.

Първо, не е актуализирана счетоводната политика на университета.

Второ, приходите от наеми за ползване на студентските общежития се отчитат неправилно. За 2016 г. те възлизат на 2,3 млн. лева, което е спад с почти 10 000 лева в сравнение с 2015 г.

Трето, от Сметната палата са установили несъотвествие между данните в оборотите на висшето учебно заведение. От университета дори са коригирали данните неправилно.

Четвърто, нарушен е един от основните счетоводни принципи у нас - начисляване на приходи и разходи при плащане или получаване. Това е така нареченият принцип на текущо начисляване. Отклонения има от 2012 г. до 2016 т. Така неправилно със закъснение са фактурирани над 330 хиляди лева.

Пето, нарушения има и при отчитането на ДДС, отново то е начислявано със закъснение в разрез с разпоредбите на Министерството на финансите.

Шесто, липсва приключване по сметки във финансовия отчет. Това е довело до отклонение в крайните салда по сметките - те не отговарят на счетоводните записвания. Разликата е в размер на 20 млн. лева.

Седмо, няма документална обоснованост на всички извършени плащания. Конкретно, Сметната палата е открила отклонение в Департамента за езиково обучение. Води се, че вземанията от персонала възлизат на 2,3 млн. лева, а задълженията към работниците 9,8 млн. лева. Въпреки това обаче крайното салдо е нулево.

Осмо, изпускани са данни относно пари, платени за ремонт в Софийския университет.

Девето, разходите за придобити лицензии и хардуер, които възлизат на близо 40 хиляди лева са осчетоводени неправилно. Това отклонение е от преди две години и все още не е коригирано.

Десето, Софийският университет е нарушил Закона за ограничаване на плащанията в брой. От каса са изплащани неправомерно аванси на стойност над 10 хиляди лева. Директно са внасяни и суми от доставчици.

Единадесето, пари не са внасяни навреме по банковите сметки на университета.

Дванадесетото отклонение е за неправилно осчетоводяване на разходи за придобити активи.

От Софийския университет публикуваха позицията си за отказа на Сметната палата на своята електронна страница. В нея висшето учебно задение признава за извършените нарушения и твърди, че вече са взети мерки за тяхното прекратяване.

"От началото на 2016 г. насам ръководството на Софийския университет активно и последователно извършва преглед на дейности и системи, в които има изоставане и недостатъци. В Софийския университет има близо петдесет вътрешни разпоредители с бюджет в общо 16 факултета и три департамента. Установихме пропуски в работата на множество звена, които събират и предоставят счетоводни данни.Бяха предприети редица мерки за подобряване на работата на счетоводния отдел, за въвеждане на адекватни контролни процедури за предотвратяване и разкриване на извършването на финансови нарушения, както и за преодоляване на констатацията на Сметната палата от последните години за разминаване между счетоводния отчет на Софийския университет, оборотните ведомости на отделните звена и резултатите от инвентаризацията."

От университета уточняват още, че от юни 2017 г. функционира и електронна система, която свързва различните звена на ведомството с централното счетоводство.