Европейският парламент и държавите-членки постигнаха днес предварително споразумение относно нови правила, които ще гарантират високо равнище на защита на лицата, които докладват за случаи на нарушаване на законодателството на ЕС, съобщиха от ЕК.

© Архив

Новите правила за определяне на общи за ЕС стандарти, за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, бяха предложени за първи път от Европейската комисия през април 2018 г.

Те обхващат голям брой области на правото на ЕС, включително борбата с изпирането на пари и корпоративното данъчно облагане, защитата на данните, защитата на финансовите интереси на Съюза, безопасността на продуктите и храните и защитата на околната среда и ядрената безопасност.

Освен това държавите-членки са свободни да разширят обхвата на тези правила, за да включат и други области. Комисията ги насърчава да създадат всеобхватни рамки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, въз основа на същите принципи.