Върховният административен съд отмени промените в Плана за управление на Национален парк "Пирин". Промените бяха гласувани от правителството в края на 2017 г. Мотивите на тричленния състав на съда да отмени промените са, че са приети без екооценка. Решението не е окончателно, то може да се обжалва пред 5-членен състав.

Според върховните съдии, решението на правителството да одобри промените в Плана за управление на Национален парк "Пирин" е в нарушение на разпоредби на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Според тричленния състав на ВАС, при приемането на промените за Пирин не са извършени екологична оценка и оценка за въздействие върху околната среда, каквото е изискването за планове и инвестиционни предложения за строителство и дейности, които могат да окажат значително въздействие върху околната среда. Съдът намира, че предвиденото с промените изграждане на водохващания, изграждане и разширение на ски писти и съпътстваща техническа инфраструктура противоречи на забраната за строителство в Националния парк "Пирин".

Тричленният състав с председател Соня Янкулова смята още, че промените не съответстват на основната цел на Закона за защитените територии, а именно: опазването и съхраняването им. Решението на съда може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Промените, гласувани от кабинета в края на 2017 г., предизвикаха спорове между екоорганизации и Министерството на околната среда и водите - дали текстовете отварят възможност за строителство на ски съоръжения в защитени природни територии.