Жители на пловдивското село Първенец протестират срещу изграждане на кариера за добив на инертни материали край населеното място. Хората са против, тъй като на територията на находището има частни терени с обработваема земя, притеснени са и за последствията върху здравето им. Според инвеститора всички законови изисквания са спазени и дейността му няма да навреди на екологичното равновесие в района.

Разрешение за проучване на обекта е издадено на фирмата още през 2011 година. Сега бъдещият инвеститор кандидатства в Министерството на енергетиката за концесия за добив на пясък и чакъл за период от 35 години. Жителите на Първенец обаче са против кариерата.

Димитър Воденичаров – предс. на Инициативния комитет срещу изграждане на кариерата: Тази местност е обработваема, има обработваеми земи, по-голямата част са обработваеми, лозя, овощни градини, черешови насаждения.
Илия Матев: Имаме места долу. Там, където искат да копаят баластра, нито ги е купил, нито нищо. Отишъл, нямаме достъп до земята, заградил ни е земята и ние отидохме при него да се разберем, за ни отгради.

Собственикът на фирмата твърди, че е оградил само своята земя, тъй като там хората изхвърляли боклуци. Територията на бъдещата кариера включва общински и частни терени, както и земя, която е на инвеститора.

Тодор Воденичаров - инвеститор: На това находище обхвата е 210 декара, от които горе-долу стотина декара са мои, за още 30 декара имам предложение да ми я продадат хората, но аз не искам да я взимам на този етап, докато не подпиша договора с държавата за концесията.

Голяма част от собствениците обаче не желаят да продават парцелите си.

Величка Ташева: Даже и да искат, ние няма да си го дадем. Защото сме го създали, за да го работим.
Петрана Воденичарова: Не, не желаем, това е наше наследство от нашите деди, ние искаме да обработваме земята, виждате, че полагаме изключителен труд.
Тодор Воденичаров - инвеститор: Като не са съгласни да ми ги продадат, няма да ги копаме, държавата го решава този въпрос, като ако не искат да ги продадат, могат да я дадат под наем, за което ще печелят от тази цялата работа.

Според инвеститора кариерата ще разкрие нови работни места. Жителите на Първенец обаче са притеснени от спадане на подпочвените води, запрашаване на района и здравословни проблеми.

Ренета Плевнелиева- кмет на село Първенец, община Родопи: В последно време се засилват заболяванията, предимно децата са със астми, виждаме от експертните решения на ТЕЛК. Наистина имам опасения.
Димитър Воденичаров – предс. на Инициативния комитет срещу изграждане на кариерата: Имам програма агроекологична, която се казва контрол на почвената ерозия, която е петгодишна програма с договор и ако я има тази кариера аз ще плащам неустойки назад.

Според бъдещия инвеститор добива на пясък не води до запрашаване няма да има проблем и с подпочвените води, тъй като ще се копае над нивото им.

Тодор Воденичаров - инвеститор: Прах няма да се вдига, няма да минават коли през селото, аз няма да разреша да мине една кола през селото. Има обходни пътища и откъде ще дойде този прах.

От фирмата обявиха, че сами са поискали изготвяне на Оценка за въздействие на околната среда. Представили са доклад с мерки за намаляване на отрицателното въздействие от дейността на кариерата, който е разгледан от инспекцията по околна среда.

Инж. Владимир Илиев- гл. Експерт „ОВОС“- РИОСВ- Пловдив: Докладът е одобрен с представените в него мерки, докладът е съгласуван с РЗИ и с Басейнова дирекция, те също са представили положителни становища.

През февруари следващата година в Първенец предстои обществено обсъждане за бъдещата кариера. След това ще стане ясно дали концесията ще бъде подписана.