Влошаване на бизнес климата у нас през август в сравнение с юли, отчитат от Националния статистически институт. По данни на статистиката стопанската среда се оценява като неблагоприятна от бизнеса в различните браншове - промишленост, строителство и услуги.

Две са основните причини за влошените показатели спрямо юли - липсата на работна ръка и несигурната икономическа среда.

За първи път при промишлеността - несигурната икономическа среда изпреварва като фактор липсата на работна ръка. При строителството негативните тенденции са още по-високи. Показателят бизнес климат там спада с 5,1 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на фирмите им. Прогнозите за строителната активност също са определени като "резервирани". Негативни оценки бизнесът дава и за секторите "търговия на дребно" и "услуги".

Националната статистика отчете влошаване на бизнес климата у нас

Националната статистика отчете влошаване на бизнес климата у нас

Основен проблем пред предприятията е несигурната икономическа среда и липсата на достатъчно кадри.