Водата в луковитските села Дерманци и Ъглен не е годна за пиене. Това е установено след взети проби от централни водоизточници в селата, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч. По изследваните микробиологични и химични показатели пробите съответстват на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, но не съответстват по показател "нитрати".

Луковит

За населението на селата е препоръчително, а за деца до три години - задължително, да не използват вода от водопроводната мрежа за консумация.

"ВиК Ловеч" АД трябва да се извърши обследване на причините за увеличението на нитратите в подаваната към селата вода, както и да проучи възможността за включване на нови водоизточници за водоснабдяване на двете села.

Предписано е на водоснабдителното дружество да уведоми кметовете на селата Дерманци и Ъглен, както и на община Луковит, които да изискат спазване от земеделските производители на добра земеделска практика, посочват от РЗИ.