Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора днес спря мощности на ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово.

Едно от основанията за налагане на мярката е откритото при проверка на дружеството на 3 септември наличие на биомаса на транспортната лента, която подава гориво към работещ котел, както и съхранение на големи количества балирана слама с осигурен достъп до централата.

Мярката остава в сила, докато дружеството не приведе дейността си в съответствие с издаденото комплексно разрешително. Проблемът с мръсния въздух в Гълъбово е от много години.

28 пъти са превишени нормите за чистотата на въздуха в Гълъбово само през последните 6 месеца. Най-големите замърсявания със серен диоксид са отчетени на 26 юни и 12 август - повече от два пъти над нормата и на 9 юни, когато фините прахови частици са били 1,24 над допустимото. Хората в града казват, че положението вече е нетърпимо - ежедневно се усеща неприятна миризма, а облаци прах се носят постоянно.

От "Брикел" заявиха, че предприемат мерки, за да спрат замърсяванията. При всяко предписание на Регионалната екоинспекция за превишение на нормите на серен диоксид намаляват мощностите, а запрашаването предотвратяват с оросителна система.

В сряда е инициирана среща между Общинското ръководство, изпълнителния директор на "Брикел" и граждани, на която ще се обсъдят проблемите със замърсения въздух и ще се набележат мерки за тяхното решаване.