Според местни рибари, които доброволно почистват и охраняват язовира, в продължение на четири месеца река Струма е текла в различни цветове – червена или жълта, имало и пяна. От Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ са категорични, че промишлените предприятия в района не са причина за измирането на рибата, а природни и човешки фактори комплексно са довели до това.

Критично ниското ниво на реката в този период на годината, повишената температура на водата, която е около 30 градуса на повърхността, и намаленото съдържание на кислород са предпоставка за измирането на рибата. Освен това в река Струма преди язовира се заустват и отпадъчни води от промишлени предприятия, които въпреки че са били в норма също може да са повлияли.

Радослав Георгиев, директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“: В река Струма преди язовира се заустват отпадъчните води от битовата канализация на град Перник след пречиствателната станция на град Батановци. Тези процеси и това заустване е контролирано от Басейнова дирекция. През последната една година не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения поставени в разрешителните. Ежемесечно се извършват и наблюдения в три пункта – преди язовира, в язовира и след язовира. Наблюдават се 60 показателя. Менделеевата таблица е 118 елемента, ние наблюдаваме 60. Около половината Менделеева таблица наблюдаваме всеки месец. При това наблюдение ние не сме установили драстично увеличение и превишение на нормите за качество за съответния воден обект.