COVID-19 COVID-19 Следи тук
назад

ЕК прие стратегия за намаляване на употребата на пестициди с 50%

Десислава Апостолова
от Десислава Апостолова
14:07, 20.05.2020
Чете се за: 02:37 мин.
По света
прие стратегия намаляване употребата пестициди

Днес Европейската комисия прие две нови стратегии - за биологичното разнообразие и стратегия "От фермата до трапезата" за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.

Новата стратегия за биологичното разнообразие се спира на основните фактори за загубата на биологично разнообразие, като неустойчивото използване на сухоземните площи и моретата, свръхексплоатация на природните ресурси, замърсяване и инвазивни чужди видове.

Приета в разгара на пандемията от COVID-19, стратегията е централен елемент от плана на ЕС за възстановяване, който е необходим за предотвратяване на бъдещи епидемии и изграждане на устойчивост към тях и осигурява незабавни възможности за бизнес и инвестиции с цел възстановяване на икономиката на ЕС.

Тя също така има за цел да включи биологичното разнообразие като неразделна част от общата стратегия на ЕС за икономически растеж. Наред с другото, стратегията предлага набелязване на обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми и реки, подобряване на състоянието на защитените местообитания и видове в ЕС, връщане на опрашителите в земеделските земи, намаляване на замърсяването, озеленяване на градовете, засилване на биологичното земеделие и други земеделски практики, допринасящи за биологичното разнообразие, и подобряване на състоянието на европейските гори.

Тя представя конкретни стъпки за поемане към възстановяването на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г., което включва и трансформиране на най-малко 30 % от европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10 % от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта.

Действията, предвидени за опазване, устойчиво използване и възстановяване на природата, ще доведат до икономически ползи за местните общности и ще създадат устойчиви работни места и растеж. За биоразнообразието ще бъде отпуснато финансиране в размер на 20 млрд. евро годишно от различни източници, в т.ч. фондове на ЕС, национално и частно финансиране.

Стратегията "От фермата до трапезата" ще спомогне за прехода към устойчива продоволствена система в ЕС, която да защитава продоволствената сигурност и да гарантира достъп до здравословни храни, добивани от планета в добро състояние. Тя ще намали екологичния и климатичния отпечатък на продоволствената система на ЕС и ще укрепи нейната устойчивост, като опазва здравето на гражданите и гарантира поминъка на икономическите оператори.

Стратегията поставя конкретни цели за трансформиране на продоволствената система на ЕС, които включват намаляване с 50 % на използването на пестициди и риска от тях, намаляване с най-малко 20 % на използването на торове, намаляването с 50 % на продажбите антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури и заделянето на 25 % от земеделската земя за биологично земеделие. Тя предлага и амбициозни мерки, които да гарантират, че най-лесният вариант за гражданите на ЕС ще бъде и най-здравословният, в т.ч. подобряване на етикетирането, с което да се отговори по-добре на нуждата на потребителите от информация относно здравословните и устойчиви храни.

Като основни части от Европейския зелен пакт тези две стратегии ще подпомогнат и икономическото възстановяване. В контекста на кризата с коронавируса те се стремят да подсилят устойчивостта на обществото ни към бъдещи пандемии и заплахи, например въздействие върху климата, горски пожари, продоволствена несигурност и разпространение на болести, като освен това подпомагат устойчивите практики в селското стопанство, рибарството и аквакултурите и се ангажират със защитата на дивата флора и фауна и противодействат на незаконната търговия с тях.

Изпълнителният заместник-председател на Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: Кризата с коронавируса показа колко сме уязвими всички ние и колко важно е да се възстанови баланса между човешката дейност и природата. Изменението на климата и загубата на биологично разнообразие са осезаема и реална заплаха за човечеството. Стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“ заемат централно място в Зеления пакт и предвиждат нов и по-добър баланс между природата, продоволствените системи и биологичното разнообразие; те ще опазват здравето и благосъстоянието на хората и същевременно ще повишават конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС. Тези стратегии са неразделна част от важния преход, който започваме.

Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: Трябва да вървим напред и да превърнем продоволствената система на ЕС в движеща сила за устойчивото развитие. Стратегията „От фермата до трапезата“ ще окаже навсякъде положително въздействие върху начина, по който произвеждаме, купуваме и консумираме храна, като по този начин ще допринесе за здравето на гражданите, обществото и околната среда. Тя предлага възможност за балансиране между продоволствените системи и здравето на планетата, за да се гарантира продоволствената сигурност и да се изпълни желанието на европейците за здравословна, равноправна и екологична храна.

Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, каза: Природата е от важно значение за физическото и психическото ни благосъстояние. Благодарение на нея се пречистват въздухът и водата, регулира се климатът и се опрашват посевите ни. Ние обаче действаме сякаш тя е маловажна и я губим с безпрецедентна скорост. Новата стратегия за биологичното разнообразие надгражда успешните минали начинания и добавя нови инструменти, които ще ни насочат към реална устойчивост от полза за всички. Целта на ЕС е да опазва и възстановява природата, да допринася за икономическото възстановяване от сегашната криза и да проправя пътя за амбициозна глобална рамка за опазване на биологичното разнообразие навсякъде на планетата.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Консенсус в Германия за по-строги мерки срещу коронавируса до 29 юни, в Испания започва траур
Консенсус в Германия за по-строги мерки срещу коронавируса до 29 юни, в Испания започва траур
ЕК с четири препоръки към България за ефективно справяне с пандемията
ЕК с четири препоръки към България за ефективно справяне с пандемията